ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ. ให้ลดสมาชิกสภา อบต. เหลือหมู่บ้านละ 1 คนหน้าแรก ข่าว ข่าวภูมิภาค ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร...

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "เชื้อ ฮั่นจินดา" ได้มีการโพสต์ว่า

"กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดรวมถึงข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

มาฟังแนวทางในการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการอบรมสัมมนาของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21-25 เม.ย.62 ครับ"

ซึ่งประเด็นที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ 152

"มาตรา๔๕ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสอง ให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย"โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ เชื้อ ฮั่นจินดา