ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ. อบต. ลดสมาชิกสภา อบต.เหลือหมู่บ้านละ1คนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดรวมถึงข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป มาฟังแนวทางในการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการอบรมสัมมนาของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21-25 เม.ย

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0130.PDF

2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0164.PDF

3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0151.PDF

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0120.PDF

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0142.PDF

6.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0258.PDFน่าสนใจว่า พ.ร.บ. อบต. ได้ระบุให้มีการลดสมาชิกสภา อบต. เหลือหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า มิติใหม่ของข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรขอบคุณข้อมูลจาก : ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา (เฟซบุ๊ก เชื้อ ฮั่นจินดา)