ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ลงนามสั่งพักงาน ‘นายก อบจ.พะเยา’ และพวก ปมทุจริตจัดซื้อฯเมื่อวันที่ 2 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามกรณี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เซ็นหนังสือ ลงนามสั่งการให้นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมพวกรวม 4 คน ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการตามหนังสือเลขที่ พย.0023.4/3016 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมการสั่งพักงานนายก อบจ.พะเยา และพวก ให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.พะเยา ได้มอบหมายให้อัยการจังหวัด ฟ้องนายวรวิทย์ บูรณศิริ นายก อบจ.พะเยา กับพวก ในข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทางคณะอนุกรรมการได้ไต่สวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้ความว่าเข้าข่าย มีมูลความจริงร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 129 ท่อน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 241,800 บาท

ทั้งนี้ จากการสืบสวนสอบสวนของ น.ส.ลัดดา เดือนสว่าง ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา จ.พะเยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามในหนังสือด่วน เมื่อเดือนกันยายน 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นําเรียนถึงนายเจนพนากรณ์ ฟูแสง พร้อมอ้างถึงหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ประจํา จ.พะเยา (ลับ) ด่วนที่ ปช. 0037/0521 ลงวันที่ 30 ส.ค.2560 ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสํานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจจริงว่า ท่านกับพวก ประกอบด้วย นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อํานวยการกองช่าง นายยงยุทธ ทองคําเกิด นักบริหารงานช่าง และนายนํา ชัยสิทธิ นักบริหารงานช่าง ได้กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 129 ท่อน งบประมาณ 241,800 บาท

หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เซ็นหนังสือ ลงนามสั่งการให้นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับได้มอบหมายให้ พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ทำหน้าที่รักษาการแทนนายก อบจ.จังหวัดพะเยาต่อไป.

ขอบคุณ ไทยรัฐ